REGULAMIN SPRZEDAŻY  NA ODLEGŁOSĆ  FULLFARB.PL

 

 

Informacje o firmie

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.fullfarb.pl prowadzony jest przez FullFarb M. Łuczyk, S. Sasiela Sp.j. z siedzibą Armii Krajowej 6, 36-130 Raniżów, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pod numerem KRS 0000007216,
NIP 8141416936, REGON 690518739,
e-mail e-fullfarb@fullfarb.pl, nr telefonu 17 859 07 60. Zwany dalej  „Sklep  internetowy”

 

 

Postanowienia ogólne:

 

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia na stronie   Sklepu.

 2. Konsument – zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego ,  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą  czynności prawnej  niezwiązanej   bezpośrednio  z jej działalnością gospodarczą  lub zawodową.

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.fullfarb.zamawiamy.eu

 4. Sklep internetowy FULLFARB M. Łuczyk, S. Sasiela Sp.j. – serwis internetowy dostępny pod www.fullfarb.zamawiamy.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FULLFARB M. Łuczyk, S. Sasiela Sp.j., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru i akceptację  ceny.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.fullfarb.pl

Informacja dla Klientów.

1.       Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.       Sprzedający informuje, że Konsument ma możliwość uzyskania nieodpłatnej  pomocy prawnej  od miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów.
Zasady korzystania ze sklepu internetowego:

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

 2. Sprzedający może   określić dodatkowe uprawnienia dla klientów   zarejestrowanych.

 3. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.

 5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fullfarb.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj zamówienie” – Klient ma możliwość   rezygnacji z zamówienia  i modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  a) imię i nazwisko / nazwa firmy
  b) adres dostawy
  c) e-mail
  d) telefon kontaktowy
  e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.

 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.

 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FULLFARB M. Łuczyk, S.Sasiela Sp.j. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 13. Zamówienie może być anulowane przez Sprzedawcę w przypadku gdy jego realizacja jest niemożliwa z przyczyn nie zależnych od Sprzedawcy (brak dostępności).

Ceny i metody płatności:

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) gotówką;
  b) płatnością w systemie Przelewy24;
  c) zapłata kartą płatniczą: VISA, MasterCard.
  Operatorem kart płatniczych jest Przelewy24.

 

 1. Ceny produktów w Sklepie  nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być wyższa niż 1500 zł brutto. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.

 

Rodzaje i ceny dostaw.

Z chwilą  złożenia zamówienia zostaje ono przyjęte do realizacji.

Usługi transportowe Towarów zakupionych  przez Konsumenta  na zasadach określonych w Regulaminie  realizuje  firma kurierska  lub  Sprzedawca własnym transportem. W przypadku możliwości maksymalnej optymalizacji dostawy Sprzedawca może zmienić sposób dostawy (firma kurierska) po ówczesnym poinformowaniu Klienta o zaistniałej sytuacji, który wyraża zgodę.

Koszty dostaw za pośrednictwem firm kurierskich
a) DHL Standard: od 12 zł / czas dostawy 2-4 dni robocze.
b) Inna firma kurierska oferująca najbardziej optymalną dostawę dla niestandardowej przesyłki.

Transport Sprzedawcy   na odległość   do 30 kilometrów  bezpłatnie przy zakupach  powyżej kwoty 1500zł. Poniżej łącznej kwoty 1500zł – koszt wysyłki 30zł.

c) odbiór osobisty w sklepie w FULLFRAB M. Łuczyk, S. Sasiela Sp. j.
Zaczernie 920, 36-062, Zaczernie

 1. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.

 2. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 3. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi cztery dni robocze. Liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Czas ten może się wydłużyć, zależnie od okoliczności. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o wydłużeniu czasu oczekiwania na dostawę.

 4. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruk potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta   zgłoszone przed dokonaniem zakupu, może być wystawiona faktura VAT.

 5. Z chwilą odbioru  towaru przez Klienta, Kierowca przekazuje konsumentowi do podpisu następujące dokumenty :

a)     Kartę drogową /potwierdzenie odbioru nie uszkodzonego  towaru zgodnego z zamówieniem (protokół)  oraz odbiór faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

b)     Formularz odstąpienia od umowy. 

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towarów czy braków w dostawie klient na karcie drogowej opisuje rodzaj niezgodności, który stanowi reklamację.

 2. Jeżeli wady lub nieprawidłowości w przesyłce (braki, uszkodzenia , niezgodności z zamówieniem ) zostały dostrzeżone  po sporządzeniu  i podpisaniu przez Konsumenta  protokołu Konsument  jest zobowiązany  niezwłocznie  poinformować (osobiści lub mailowo Sprzedawcę).

Odstąpienie od umowy:

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres e-fullfarb@fullfarb.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres FULLFARB M. Łuczyk, S, Sasiela SP.j. podany w niniejszym Regulaminie.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: FULLFARB M. Łuczyk, S, Sasiela SP.j., Zaczernie 920, 36-062 Zaczernie

 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.Zwroty i reklamacje:

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu
  mailem na adres e-fullfarb@fullfarb.pl, a następnie postępować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

 10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

 11. W przypadku nie uznania reklamacji koszty przesyłki ponosi Klient.Ochrona danych osobowych:

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.

 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.

 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest FULLFARB M. Łuczyk, S. Sasiela SP.j., Armii Krajowej 6, 36-130 Raniżów, NIP 814-141-69-36, Regon 690518739

 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.

 6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
  a) Firmom kurierskim podlegającym APACZKA oraz Polkurier.

 7. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:
  a) Przelewy24
  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 8. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.

 9. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

 10. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

 11. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres e-fullfarb@fullfarb.pl. Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.

 12. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204),  Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287),

 3. Aktualna treść  Regulaminu znajduje się pod adresem https://fullfarb.pl/content/2-regulamin

 

 

 

 

 

 

 

Śledź nas na Facebooku